Jerry

30 tekstów – auto­rem jest Jer­ry.

Są ta­kie wspom­nienia, których nie roz­wieje wiatr, jest ta­ka mu­zyka, która zaw­sze będzie grać 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 lipca 2011, 22:56

Cza­sem aby pomóc ko­muś wstać, trze­ba naj­pierw obok niego uklęknąć 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 czerwca 2011, 17:32

Nie ma lep­szej rek­la­my niż za­kazać czegoś. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 maja 2011, 08:32

Jeśli ja­kieś stwier­dze­nie nie jest praw­dzi­we, ale też nie jest fałszy­we, to ja­kie ono jest ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2011, 12:23

Człowiek pot­ra­fi do­konać zadzi­wiających rzeczy jeśli zwyczaj­nie nie ma in­ne­go wyboru. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 kwietnia 2011, 08:04

Jeśli chcesz pa­lić księgi... to tyl­ko po to by og­rzać naj­bliższych gdy brakło in­ne­go opału. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 stycznia 2011, 07:20

Na­wet naj­większa rze­ka zaczy­na się od ma­leńkich kro­pel deszczu. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 12 stycznia 2011, 09:05

Tyl­ko łzy szczęścia mogą uga­sić płomień nienawiści. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 grudnia 2010, 22:54

Fun­kcja mo­jego hu­moru ma asym­ptotę w pun­kcie "lekko wkurwiony"

/wy­baczcie wulgaryzm/ 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 listopada 2010, 00:03

Wróg, który ma coś do stra­cenia to dob­ry wróg, po­dat­ny na ciosy, nie sko­ry do ry­zyka.
Od­bie­rzesz swo­jemu wro­gowi wszys­tko prócz życia...
Sam bedziesz wi­nien swej zguby. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 listopada 2010, 14:15
Jerry

Cytaty o indywidualiźmie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jerry

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność